Stacks Image 42
Algemene Verkoop voorwaarden

ZERO BIRDS SYSTEMS /Groupe Kusters BVBA

1. Behalve uitdrukkelijk andersluidende en schriftelijke overeenkomst zijn al onze prestaties, diensten en leverin­gen onderworpen aan onderhavige verkoopsvoorwaarden, die
voorrang hebben op de algemene voorwaarden van de koper. Alle genoteerde prijzen zijn exclusief B.T.W. en Exclusief verzendkosten. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

2. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan de
Belgische wetgeving afhankelijk van het land waarin de betaling heeft plaats gevonden of zou moeten hebben plaatsvinden.

3. Onze
offertes blijven geldig gedurende één maand, of zoals overeen gekomen, waarna eventueel prijswijzigingen mogelijk zijn.

4.
Leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk en met alle middelen door ons worden gerespecteerd; niet nako­men ervan ingevolge elementen die onafhankelijk zijn van onze wil of het gevolg van overmacht, kunnen geen aanlei­ding geven tot schadevergoeding tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.
De verantwoordelijkheid van goederen en machines die worden afgehaald in ons magazijn gaat op dat mo­ment over naar de koper, en alle leveringen en verzendingen aan de koper gebeuren op risico van de koper en zullen pas na uitdrukkelijk verzoek van de koper worden verzekerd via de transporteur indien mogelijk !

6. Apparaten worden
gewaarborgd voor fabricagefouten gedurende één jaar vanaf de leveringsdatum tenzij anders­luidende bepalingen. De waarborg beperkt zich tot de vervanging van het defecte onderdeel en kan in geen geval aanleiding zijn tot schadevergoeding. Klachten inzake leveringen of facturen dienen aangetekend en met motive­ring te gebeuren binnen de 8 dagen na leverings- of factuurdatum. Klachten na die periode zijn niet meer ontvan­kelijk en niet meer geldig.

7. Onze
facturen zijn betaalbaar zonder korting op de vervaldag op één van onze onze maatschappelijke zetels. De aanvaar­ding van wissels of andere betalingsdocumenten houdt geen schuldvernieuwing in.

8.
Bij niet-betaling op de vervaldag worden alle nog openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar ongeacht vroeger verleende betaalfaciliteiten. Laattijdige betaling geeft van rechtswege recht op verwijlintrest aan 10% per jaar te rekenen vanaf de vervaldag zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

9. Daarenboven zal bij niet-betaling een schadevergoeding voor
buitengerechtelijke inningskosten verschul­digd zijn ten belope van 10% van het niet tijdig betaalde bedrag met een minimum van 50€.

10.
Annulering van goedgekeurde bestellingen kan slechts gebeuren mits schriftelijke toestemming. In sommigen gevallen behouden wij het recht 20% van het oorspronkelijke bedrag te factureren als vergoeding voor de schade en onkosten, onverminderd het recht tot een hogere schadevergoeding mits het voorleggen van de nodige bewijsstukken.

11.
Kusters behoudt de eigendom van de goederen tot volledige betaling van de prijs. Bij niet-betaling heeft Kusters het recht de goederen terug te vorderen. Niettemin gaat het risico m.b.t. de goederen reeds over op de koper vanaf het moment van de levering.

12. Kusters behoud zich het recht voor
leveringen op te schorten zonder ingebrekestelling, indien de koper zijn con­tractu­ele verplichtingen niet nakomt, en dit zonder dat er sprake kan zijn voor de koper van een eis tot schade­vergoeding.

13.
Elk geschil of eis voortvloeiend uit of in verband met huidige overeenkomst, hetzij betreffende geldigheid, interpre­tatie, uitvoering of verbreking ervan zal definitief en in laatste aanleg beslecht worden, in overeenstemming met de wettelijke voorzieningen terzake, door een scheidsgerecht aangeduid door "Groupe Kusters BVBA"

Stacks Image 54
Stacks Image 46